تونل زمان

عارف و انتظار


عارف و انتظار


Photo: ‎عارف و انتظار - تونل زمان سه شنبه ۱ مرداد ساعت ۲۱ از من و تو ۱

عکس: عارف و مرجان‎

سد کرج در دههٔ ۵۰


سد کرج در دههٔ ۵۰


Photo: ‎در قسمت ۵ تونل زمان سری می زنیم به سد کرج در دههٔ ۵۰

 تونل زمان ، سه‌ شنبه ۱ مرداد
 ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران از من و تو ۱

 تکرار ساعت ۰۰:۳۰، ۶:۰۰، ۱۰:۰۰ روز بعد
 و جمعه صبح ساعت ۸:۰۰‎

زنده یاد آغاسی


وقتی‌ در اماکن عمومی حاضر میشد خیابانها از جمعیت بند میامد...یادی از هنرمند مردمی `کوچه بازار` زنده یاد آغاسیPhoto: ‎وقتی‌ در  اماکن عمومی حاضر میشد خیابانها از جمعیت بند میامد...یادی از هنرمند مردمی `کوچه بازار` زنده یاد آغاسی 
 
 تونل زمان ، سه‌ شنبه ۱ مرداد
 ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران از من و تو ۱

 تکرار ساعت ۰۰:۳۰، ۶:۰۰، ۱۰:۰۰ روز بعد
 و جمعه صبح ساعت ۸:۰۰‎

ستار با ترانه منتخب شما، شازده خانوم


ستار با ترانه منتخب شما، شازده خانوم


Photo: ‎ستار با ترانه منتخب شما، شازده خانوم

 سه‌ شنبه ۲۵ تیر، تونل زمان
 ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران از من و تو ۱
 
تکرار ساعت ۰۰:۳۰، ۶:۰۰، ۱۰:۰۰ روز بعد
 و جمعه صبح ساعت ۸:۰۰‎

اصغر سمسارزاده، عارف و آرام ۱۳۵۲


عکس: اصغر سمسارزاده، عارف و آرام ۱۳۵۲

Photo: ‎در تونل زمان این هفته عارف ترانه زیبای

1 2 3 >>